Tag out Lock out คือการตัดแยกระบบพลังงานก่อนเริ่มทำงาน

การทำงานกับเครื่องจักรทุกชนิดมีความเสี่ยงสูงต้องมีการป้องกันตัวเองและควบคุมอันตรายเอาไว้ให้ดี เพราะหากร้ายแรงก็เป็นอันตรายถึงชีวิตได้เลย โดยเฉพาะระบบล็อคและการแขวนป้ายเพื่อป้องกันอันตรายสำคัญมากต้องมีการจัดอบรม Lockout Tag out ทุกบริษัทเพื่อให้พักงานทำงานกันได้อย่างเต็มที่จะปลอดภัย เพราะว่าในกระบวนการบางอย่างของการใช้งานเครื่องจักรเราก็อาจจะไม่รู้ว่าอะไรอันตรายบ้าง ระบบล็อค Lock out คือ เป็นการล็อคและตัดแยกระบบพลังงานออกไป การล็อคนั้นคนที่อบรม Lockout Tag out จะทราบดีว่าเป็นการสร้างความมั่นใจว่าพลังงานได้ถูกแยกไปแล้วอยู่ในการควบคุมให้หยุดทำงานไปจนกว่าจะเสร็จกระบวนการ การแขวนป้าย Tag out คือ เป็นการแขวนป้ายบนอุปกรณ์ตัดแยกพลังงานโดยจะต้องทำงานพร้อมกันกับรถบบล็อค ถึงได้เรียกว่า LOTO โดยป้ายทะเบียนนี้จะเป็นตัวบอกว่าตอนนี้พลังงานกลไลของเครื่องจักรนั้นได้หยุดทำงานลงไปแล้ว จนกว่าจะเอาป้ายออก สำหรับใครที่ทำหน้าที่ในการควบคุมโดยระบบ Lock out/ Tag out นี้จะต้องผ่านการอบรม Lockout Tag… Read more
จป หัวหน้างาน

จป หัวหน้างาน ต้องปฏิบัติตามหน้าที่ 9 ข้อ และคอยตรวจสอบให้พื้นที่การทำงานปลอดภัยเสมอ

หน้าที่ของ จป หรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานกฎหมายกรมสวัสดิการได้มีการออกบังคับให้ จป หัวหน้างาน ที่ผ่านการอบรม จป หัวหน้างาน และทำการขึ้นทะเบียนแล้วต้องปฏิบัติตามหน้าที่ 9 ข้อเพื่อให้พนักงานในสังกัดเกิดความปลอดภัยทั้งพื้นที่ และ วิธีการทำงาน รวมไปถึงการปรับปรุงและเสนอแนะด้านต่างๆให้เกิดความปลอดภัย หน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน หรือ จป หัวหน้างาน มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 1) กำกับ ดูแล ให้ลูกจ้างในหน่วยงานที่รับผิดชอบปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือ 2) วิเคราะห์งานในหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อค้นหาความเสี่ยงหรืออันตรายเบื้องต้นโดยอาจร่วมดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง หรือระดับวิชาชีพ 3) สอนวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องแก่ลูกจ้างในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 4) ตรวจสอบสภาพการทำงาน เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยก่อนลงมือปฏิบัติงานประจำวัน… Read more