จป หัวหน้างาน

จป หัวหน้างาน ต้องปฏิบัติตามหน้าที่ 9 ข้อ และคอยตรวจสอบให้พื้นที่การทำงานปลอดภัยเสมอ

หน้าที่ของ จป หรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานกฎหมายกรมสวัสดิการได้มีการออกบังคับให้ จป หัวหน้างาน ที่ผ่านการอบรม จป หัวหน้างาน และทำการขึ้นทะเบียนแล้วต้องปฏิบัติตามหน้าที่ 9 ข้อเพื่อให้พนักงานในสังกัดเกิดความปลอดภัยทั้งพื้นที่ และ วิธีการทำงาน รวมไปถึงการปรับปรุงและเสนอแนะด้านต่างๆให้เกิดความปลอดภัย หน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน หรือ จป หัวหน้างาน มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 1) กำกับ ดูแล ให้ลูกจ้างในหน่วยงานที่รับผิดชอบปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือ 2) วิเคราะห์งานในหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อค้นหาความเสี่ยงหรืออันตรายเบื้องต้นโดยอาจร่วมดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง หรือระดับวิชาชีพ 3) สอนวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องแก่ลูกจ้างในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 4) ตรวจสอบสภาพการทำงาน เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยก่อนลงมือปฏิบัติงานประจำวัน… Read more