Home » ทุกมาตรฐานเกี่ยวกับสารเคมีในสถานที่ทำงาน

ทุกมาตรฐานเกี่ยวกับสารเคมีในสถานที่ทำงาน

by Bonnie Parker
44 views
1.ทุกมาตรฐานเกี่ยวกับสารเคมีในสถานที่ทำงาน

สารเคมีในที่ทำงานอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่างๆ ได้หากไม่ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม เป็นสิ่งสำคัญสำหรับธุรกิจและผู้ประกอบการที่จะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานบางประการเพื่อความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงาน บทความนี้จะสรุปมาตรฐานและแนวทางหลักในการจัดการสารเคมีในที่ทำงาน

ทำความเข้าใจมาตรฐานความปลอดภัยของสารเคมี

มาตรฐานความปลอดภัย คือ ชุดกฎและแนวปฏิบัติที่ออกแบบมาเพื่อให้แน่ใจว่ามีการจัดการ การจัดเก็บ การใช้ และการกำจัดสารเคมีในสถานที่ทำงานอย่างปลอดภัย มาตรฐานเหล่านี้มักได้รับคำสั่งจากกฎระเบียบด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (occupational safety and health regulations) และมีความสำคัญอย่างยิ่งในการป้องกันอุบัติเหตุและอันตรายต่อสุขภาพ

มาตรฐาน OSHA

2.มาตรฐาน OSHA

สำนักงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (OSHA) ในสหรัฐอเมริกากำหนดและบังคับใช้มาตรฐานความปลอดภัยสำหรับการจัดการสารเคมีในที่ทำงาน มาตรฐาน OSHA ที่สำคัญ ได้แก่ 

Hazard Communication Standard (HCS)

 • กำหนดให้นายจ้างต้องแจ้งและฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับอันตรายของสารเคมีที่พวกเขาสัมผัส
 • บังคับใช้เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (SDS) และการติดฉลากภาชนะบรรจุสารเคมีอย่างเหมาะสม

Process Safety Management (PSM)

 • ใช้กับอุตสาหกรรมที่ต้องจัดการสารเคมีอันตรายในปริมาณมาก
 • มุ่งเน้นการป้องกันการปล่อยสารที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรง

มาตรฐานการป้องกันระบบทางเดินหายใจ

 • กำหนดให้พนักงานต้องจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจอย่างเหมาะสมเมื่อจำเป็น
 • รวมถึงแนวทางการเลือก การใช้ และการบำรุงรักษาเครื่องช่วยหายใจ

Globally Harmonized System (GHS)

GHS เป็นมาตรฐานสากลสำหรับการจำแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมี โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้แน่ใจว่ามีข้อมูลที่สอดคล้องกันเกี่ยวกับอันตรายจากสารเคมีและมาตรการป้องกันในประเทศต่างๆ

 • การจำแนกประเภท : สารเคมีจัดประเภทตามความเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ร่างกาย และสิ่งแวดล้อม
 • การติดฉลาก : ฉลากต้องมีข้อความแสดงความเป็นอันตรายที่เป็นมาตรฐาน รูปสัญลักษณ์ และข้อความเตือน

The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH)

The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) ให้แนวทางและคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัยของสารเคมีในสถานที่ทำงาน รวมถึงการจำกัดการสัมผัสสารเคมีต่างๆ และคำแนะนำเกี่ยวกับการควบคุมทางวิศวกรรมและอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE)

The Environmental Protection Agency (EPA)

สำนักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อม (EPA) ควบคุมประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมของการจัดการสารเคมี โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยและการกำจัดสารอันตราย

 • Resource Conservation and Recovery Act (RCRA) : ควบคุมการกำจัดของเสียอันตราย
 • Emergency Planning and Community Right-to-Know Act (EPCRA) : มุ่งเน้นไปที่ความปลอดภัยของชุมชนและการวางแผนฉุกเฉินเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย

กฎระเบียบ REACH และ CLP (EU)

ในสหภาพยุโรป กฎระเบียบ REACH (Registration Evaluation Authorization and Restriction of Chemicals) กำหนดมาตรฐานสำหรับความปลอดภัยของสารเคมี

 • REACH : กำหนดให้บริษัทต่างๆ ประเมินและจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากสารเคมีและให้ข้อมูลด้านความปลอดภัย
 • CLP : สอดคล้องกับ GHS สำหรับการจำแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมี

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับความปลอดภัยของสารเคมี

3.แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับความปลอดภัยของสารเคมี

 • การประเมินความเสี่ยง : ดำเนินการประเมินความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอเพื่อระบุและจัดการอันตรายจากสารเคมี
 • การฝึกอบรมพนักงาน : ให้การฝึกอบรมการทำงานกับสารเคมีอย่างต่อเนื่องแก่พนักงาน เกี่ยวกับอันตรายจากสารเคมีและขั้นตอนด้านความปลอดภัย
 • การเตรียมความพร้อมในกรณีฉุกเฉิน : พัฒนาและดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินสำหรับสารเคมีรั่วไหลหรือการเกิดอุบัติเหตุ
 • การจัดเก็บและการจัดการที่เหมาะสม : จัดเก็บสารเคมีอย่างปลอดภัยและให้แน่ใจว่าขั้นตอนการจัดการลดความเสี่ยงให้เหลือน้อยที่สุด

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

เกี่ยวกับเรา

เว็บไซต์บทความ ที่เขียนขึ้นเพื่อเพิ่มความเข้าใจในความปลอดภัยในการทำงาน ด้วยข้อมูลที่เข้าถึงและเข้าใจได้ง่าย คุณจะได้รับข้อมูลใหม่ทุกวันเพื่อความมั่นใจในการทำงานของคุณ

บทความแนะนำ

Copyright @2024 – All Right Reserved. Designed and Developed by arpitaagarwal.net