Home » จป หัวหน้างาน ต้องปฏิบัติตามหน้าที่ 10 ข้อ และ คอยตรวจสอบให้พื้นที่การทำงานปลอดภัยเสมอ

จป หัวหน้างาน ต้องปฏิบัติตามหน้าที่ 10 ข้อ และ คอยตรวจสอบให้พื้นที่การทำงานปลอดภัยเสมอ

by Bonnie Parker
0 comment

10 ข้อ หน้าที่ของ จป หัวหน้างาน ต้องปฏิบัติตามมีอะไรบ้าง

หน้าที่ของ จป หรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานกฎหมายกรมสวัสดิการได้มีการออกบังคับให้ จป หัวหน้างาน ที่ผ่านการอบรม จป หัวหน้างาน และทำการขึ้นทะเบียนแล้วต้องปฏิบัติตามหน้าที่ 9 ข้อเพื่อให้พนักงานในสังกัดเกิดความปลอดภัยทั้งพื้นที่ และ วิธีการทำงาน รวมไปถึงการปรับปรุงและเสนอแนะด้านต่างๆให้เกิดความปลอดภัย

 

 

หน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน หรือ จป หัวหน้างาน มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

  • กำกับดูแลลูกจ้างในหน่วยงานที่รับผิดชอบให้ปฏิบัติตามคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ
  • วิเคราะห์งานในหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อค้นหาความเสี่ยงหรืออันตรายเบื้องต้น จากการทำงานโดยอาจร่วมดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูงหรือระดับวิชาชีพ
  • จัดทำคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยร่วมดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูงหรือระดับวิชาชีพ เพื่อเสนอคณะกรรมการความปลอดภัยหรือนายจ้าง แล้วแต่กรณีและทบทวนคู่มือดังกล่าวตามที่นายจ้างกำหนด โดยนายจ้างต้องกำหนดให้มีการทบทวนอย่างน้อยทุกหกเดือน
  • สอนวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องแก่ลูกจ้างในหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน
  • ตรวจสอบสภาพการทำงานของเครื่องจักรเครื่องมือและอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยก่อนลงมือปฏิบัติงานประจำวัน
  • กำกับดูแลการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลของลูกจ้างในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
  • รายงานการประสบอันตราย การเจ็บป่วยหรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจาก การทำงานของลูกจ้างต่อนายจ้างและแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูงหรือระดับวิชาชีพ สำหรับสถานประกอบกิจการที่มีหน่วยงานความปลอดภัยให้แจ้งต่อหน่วยงานความปลอดภัยทันทีที่เกิดเหตุ
  • ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตราย การเจ็บป่วยหรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญ อันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้างร่วมกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูงหรือระดับวิชาชีพและรายงานผลการตรวจสอบ รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อนายจ้าง เพื่อป้องกันการเกิดเหตุโดยไม่ชักช้า
  • ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมความปลอดภัยในการทำงาน
  • ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างหรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหารมอบหมาย

 

 

ข้อสำคัญในการเป็น จป หัวหน้างาน

จป หัวหน้างาน จะต้องได้รับการแต่งตั้งจากนายจ้างอย่างเป็นทางการ

จป หัวหน้างาน จะต้องทำการขึ้นทะเบียนหลังอบรมเสร็จและได้รับวุฒิบัติ

จป หัวหน้างาน ไม่สามารถส่งตัวเองอบรมได้ จะต้องส่งอบรม จป หัวหน้างาน โดยสังกัดบริษัทเท่านั้น

จป หัวหน้างาน ไม่สามารถทำงานให้กับบริษัทอื่นนอกเหนือการขึ้นทะเบียนได้

 

You may also like