Home » ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอันตรายจากสารเคมี

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอันตรายจากสารเคมี

by Bonnie Parker
19 views
อันตรายจากสารเคมี

อันตรายจากสารเคมีเป็นปัญหาสำคัญในอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมต่างๆ ซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม การทำความเข้าใจอันตรายจากสารเคมี ชนิด ผลกระทบ และการจัดการถือเป็นสิ่งสำคัญในการรับรองความปลอดภัย 

อันตรายจากสารเคมีคืออะไร?

อันตรายจากสารเคมี (Chemical Hazards) หมายถึงสาร สารผสม หรือผลิตภัณฑ์ที่สามารถก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้คน ทรัพย์สิน หรือสิ่งแวดล้อม อันตรายเหล่านี้สามารถแสดงได้ในรูปแบบต่างๆ รวมถึงของเหลว ก๊าซ ของแข็ง ฝุ่น ควัน และไอระเหย และอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพผ่านช่องทางการรับสัมผัส เช่น การสูดดม การกลืนกิน หรือการสัมผัสทางผิวหนัง

ประเภทของอันตรายจากสารเคมี

สารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อน (Corrosive Chemicals)

สารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อน รวมถึงกรดแก่ เช่น กรดซัลฟิวริกและเบส เช่น โซเดียมไฮดรอกไซด์ สามารถทำลายผิวหนัง ดวงตา และอวัยวะระบบทางเดินหายใจได้ จำเป็นต้องมีการจัดเก็บที่ทนต่อการกัดกร่อน การจัดการอย่างระมัดระวัง และอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) เพื่อป้องกันแผลไหม้และการบาดเจ็บจากการสูดดม

สารเคมีไวไฟ (Flammable Chemicals)

สารเคมีเหล่านี้ เช่น น้ำมันเบนซินและอะซิโตน ติดไฟได้ง่ายที่อุณหภูมิต่ำ ทำให้เกิดอันตรายจากไฟไหม้และการระเบิด การจัดเก็บที่ปลอดภัยให้ห่างจากแหล่งกำเนิดประกายไฟ การติดฉลากที่เหมาะสม และการระบายอากาศที่ดี เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการลดความเสี่ยง

สารเคมีปฏิกิริยา (Reactive Chemicals)

เช่น เปอร์ออกไซด์และไนโตรกลีเซอรีนที่สามารถเกิดปฏิกิริยาระเบิดได้การจัดการเกี่ยวข้องกับการเก็บรักษาที่มีการควบคุมอย่างถูกต้องตามมาตรฐาน การหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับวัสดุบางอย่าง และการทำความเข้าใจคุณสมบัติการเกิดปฏิกิริยาของวัสดุเหล่านั้นเพื่อมาตรการที่ถูกต้อง

สารเคมีเป็นพิษ (Toxic Chemicals)

รวมถึงยาฆ่าแมลงและผลิตภัณฑ์ที่มีสารตะกั่ว ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาสุขภาพเฉียบพลันหรือเรื้อรังเมื่อได้รับสารเป็นระยะเวลานาน มาตรการความปลอดภัยที่สำคัญ ได้แก่ การติดฉลากอย่างเหมาะสม การใช้ PPE และการระบายอากาศที่เพียงพอ

สารเคมีก่อมะเร็ง (Carcinogenic Chemicals)

สารเคมีเช่นแร่ใยหินและเบนซินที่ทราบกันว่าก่อให้เกิดมะเร็ง การจำกัดการสัมผัสผ่านมาตรการควบคุมที่เข้มงวด การทดแทนด้วยทางเลือกที่ปลอดภัยกว่า และการใช้ PPE มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความปลอดภัยของพนักงานหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสารเคมีเหล่านี้

การรับมืออันตรายจากสารเคมี

การจัดเก็บและการจัดการที่เหมาะสม

ดูแลให้จัดเก็บสารเคมีในภาชนะที่เหมาะสม ติดฉลากอย่างถูกต้อง และจัดการตามแนวทางความปลอดภัยเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ

การใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE)

การสวมใส่ PPE ที่เหมาะสม เช่น ถุงมือและเครื่องช่วยหายใจ มีความสำคัญอย่างยิ่งในการป้องกันการสัมผัสสารเคมี โดยต้องมีการฝึกอบรมการใช้งานและการบำรุงรักษาเป็นประจำ

แผนเผชิญเหตุฉุกเฉิน

มีแผนที่มีประสิทธิภาพสำหรับการรั่วไหลของสารเคมี หรือเพลิงไหม้ รวมถึงขั้นตอนการอพยพสำหรับพนักงานและบุคลากรใกล้เคียง การปฐมพยาบาล และการติดต่อบริการฉุกเฉินอย่างรวดเร็ว

การกำจัดสารเคมี

ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับการกำจัดสารเคมีและการใช้บริการเฉพาะทางสำหรับของเสียอันตราย 

การควบคุมทางวิศวกรรม

ดำเนินการปรับเปลี่ยนสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ระบบระบายอากาศและตู้ดูดควัน เพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผัส

การบริหาร

นโยบายสถานที่ทำงาน ควรจัดให้มี อบรมสารเคมี เพื่อให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับการจัดการสารเคมีอย่างปลอดภัย การจำกัดการสัมผัส และขั้นตอนฉุกเฉินที่มีประสิทธิภาพ

 

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

เกี่ยวกับเรา

เว็บไซต์บทความ ที่เขียนขึ้นเพื่อเพิ่มความเข้าใจในความปลอดภัยในการทำงาน ด้วยข้อมูลที่เข้าถึงและเข้าใจได้ง่าย คุณจะได้รับข้อมูลใหม่ทุกวันเพื่อความมั่นใจในการทำงานของคุณ

บทความแนะนำ

Copyright @2023 – All Right Reserved. Designed and Developed by arpitaagarwal.net