Home » NFPA 17 มาตรฐานระบบดับเพลิงด้วยสารเคมีแห้ง

NFPA 17 มาตรฐานระบบดับเพลิงด้วยสารเคมีแห้ง

by Bonnie Parker
20 views
1. NFPA 17-01

NFPA 17 คือ มาตรฐานสำหรับระบบดับเพลิงด้วยสารเคมีแห้ง ซึ่งเป็นเอกสารที่กำหนดกฎและวิธีการที่เข้มงวดเพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพสูงสุดในการดับเพลิง มาตรฐาน NFPA 17 มุ่งเน้นครอบคลุมข้อกำหนดโดยละเอียดและวิธีการอย่างละเอียด

ตั้งแต่การเลือกสารเคมีไปจนถึงส่วนประกอบของระบบ การติดตั้ง การทดสอบประสิทธิภาพ และการบริการและการบำรุงรักษาตามปกติ เพื่อให้ระบบดับเพลิงด้วยสารเคมีแห้งสามารถทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพในสถานการณ์ฉุกเฉินได้ ซึ่งการปฏิบัติตามมาตรฐานนี้เป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้รักษาความปลอดภัยและความเชื่อถือในระบบดับเพลิงด้วยสารเคมีแห้งในสถานที่ต่างๆ เช่น โรงงาน โรงแรม หรือสถานที่สาธารณะอื่นๆ ที่ต้องการระบบดับเพลิงที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อการป้องกันและการรับมือกับเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นจากเพลิงไหม้ได้อย่างมั่นคงและมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นทุกวัน

1. NFPA 17-02

สารเคมีและการใช้งาน

การวิเคราะห์และคัดเลือกสารเคมีที่เหมาะสมเป็นขั้นตอนสำคัญในการออกแบบระบบดับเพลิงแห้งตามมาตรฐาน NFPA 17 เพื่อให้ระบบดับเพลิงทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดจากไฟประเภท B (ของเหลวไวไฟ) และไฟประเภท C (ไฟฟ้า) สารเคมีที่เหมาะสมที่ได้รับความสนใจมากคือโมโนแอมโมเนียมฟอสเฟต โซเดียมไบคาร์บอเนต โพแทสเซียมไบคาร์บอเนต และโพแทสเซียมคลอไรด์ สารเหล่านี้ได้รับการคัดเลือกอย่างมีกลยุทธ์โดยพิจารณาประสิทธิภาพในการดับไฟประเภทเฉพาะ

การใช้สารเคมีในระบบดับเพลิงต้องเป็นการคำนึงถึงความเข้มข้นที่เฉพาะเพื่อให้ระบบดับเพลิงทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ความเข้มข้นที่ต้องการในการดับไฟจะถูกกำหนดโดยค่าความเข้มข้นขั้นต่ำหรือ Minimum Extinguishing Concentration (MEC) โดยเรียกว่า MEC ค่านี้มีความสำคัญในการให้การป้องกันและการดับเพลิงที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ตัวอย่างเช่น สารโซเดียมไบคาร์บอเนตจะต้องมีค่า MEC อยู่ในช่วง 8.5% ถึง 10% ของปริมาตร ซึ่งจะถือว่าเป็นความเข้มข้นที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมในการดับไฟได้อย่างมั่นใจ

ส่วนประกอบ

ภาชนะจัดเก็บ : การผลิตส่วนประกอบที่สำคัญในการบรรจุสารเคมีแห้งต้องปฏิบัติตามมาตรฐานอย่างแม่นยำเพื่อให้สามารถทนต่อแรงกดดันภายในในช่วงตั้งแต่ 450 ถึง 750 psi ที่ 70°F (21°C) ซึ่งเป็นข้อกำหนดสำคัญเพื่อให้ระบบดับเพลิงด้วยสารเคมีแห้งทำงานได้อย่างมั่นคงและมีประสิทธิภาพสูงสุด

กลไกการสั่งงาน : ระบบที่ใช้ทริกเกอร์แบบแมนนวลหรืออัตโนมัติต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เข้มงวดเพื่อการติดตั้งและประสิทธิภาพที่สูงสุด การใช้ทริกเกอร์แบบมือจะต้องรักษาน้ำหนักไม่เกิน 35 ปอนด์ในการทำงาน เพื่อให้ระบบมีความสามารถในการตอบสนองอย่างรวดเร็วในกรณีฉุกเฉิน ในระบบอัตโนมัติที่มักถูกกระตุ้นโดยเซ็นเซอร์ความร้อนหรือควัน จะต้องตอบสนองภายในกรอบเวลาที่กำหนด โดยปกติแล้วภายในสิบวินาที เพื่อให้แน่ใจว่าระบบจะเริ่มการระงับทันทีในกรณีเร่งด่วน

ระบบท่อ

ระบบดับเพลิงต้องครอบคลุมถึงการออกแบบและการใช้งานของท่อ หัวฉีด และ fixed piping โดยแต่ละส่วนจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์เฉพาะที่ได้รับกำหนด เพื่อให้ระบบดับเพลิงทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลในการป้องกันและดับเพลิง

หัวฉีดเป็นส่วนสำคัญในระบบ จะต้องรับประกันรูปแบบการปล่อยที่สม่ำเสมอเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ป้องกันอย่างเพียงพอ รูปแบบการปล่อยน้ำจะถูกคำนวณตามพิกัดแกลลอนต่อนาที (GPM) และข้อกำหนดด้านแรงดัน เหล่านี้จะต้องปฏิบัติตามคุณลักษณะของอันตรายที่คาดการณ์ได้ เพื่อให้มั่นใจว่าสารที่ปล่อยออกมามีการแพร่กระจายและความอิ่มตัวที่เหมาะสมที่สุดเพื่อการดับเพลิงที่มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น การออกแบบและการติดตั้งท่อและ fixed piping จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานอย่างเคร่งครัดเพื่อให้ระบบดับเพลิงทำงานได้อย่างมั่นคงและมีประสิทธิผลในสถานการณ์ที่เกิดเหตุไฟในสถานที่ต่างๆ ที่จำเป็น

1. NFPA 17-03

ความสมบูรณ์ในการติดตั้ง

การเว้นระยะห่างเชิงกลยุทธ์ : มาตรฐาน NFPA 17 มีบทบังคับที่แม่นยำสำหรับการกำหนดระยะห่างของหัวฉีดและการตั้งตำแหน่งใกล้กับตำแหน่งอันตราย หัวฉีดจะต้องถูกติดตั้งให้มีระยะห่างที่ถูกต้องเพื่อให้ระบบดับเพลิงมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการป้องกันอย่างเพียงพอ

การวางตำแหน่งส่วนประกอบ : อุปกรณ์ตรวจจับและตัวกระตุ้นแบบแมนนวล และอุปกรณ์แจ้งเตือนในระบบดับเพลิงต้องถูกติดตั้งตามแนวทางที่เข้มงวดเพื่อระบบความสูง ระยะทาง และระยะห่าง การปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้มั่นใจได้ในการตอบสนองของระบบและความปลอดภัยของผู้ใช้ในระหว่างเหตุฉุกเฉิน

มาตรฐานประสิทธิภาพและการทดสอบที่เข้มงวด

การทดสอบอุทกสถิต : การทดสอบที่สำคัญเหล่านี้เป็นขั้นตอนที่สำคัญในการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของภาชนะบรรจุสารเคมีภายใต้แรงกดดันในระบบดับเพลิง การทดสอบเป็นกระบวนการที่ควรดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ โดยจะต้องทำทุกๆ ห้าปี เพื่อให้มั่นใจว่าภาชนะบรรจุสามารถทนทานต่อแรงกดดันตามมาตรฐาน NFPA 17 ซึ่งมีค่าแรงดันที่สูงกว่าค่าแรงดันใช้งานอย่างมีนัยสำคัญ เป็นเพื่อยืนยันความสมบูรณ์และความปลอดภัยของภาชนะบรรจุสารเคมี

ทดสอบการปล่อยประจุ : ระบบดับเพลิงจะต้องผ่านการทดสอบทั้งในสถานการณ์การปล่อยประจุจริงและการจำลองเพื่อยืนยันความน่าเชื่อถือในการปฏิบัติงาน การทดสอบเหล่านี้ถูกระบุโดยละเอียดในมาตรฐาน NFPA 17 ซึ่งรวมถึงอัตราการปล่อยก๊าซขั้นต่ำและเวลาที่จำเป็น ซึ่งมักระบุในหน่วยวินาที เป็นเพื่อให้มั่นใจว่าสารดับเพลิงได้รับการใช้งานอย่างรวดเร็วและอย่างทั่วถึงในระบบดับเพลิงเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้

1. NFPA 17-04

การบำรุงรักษา

การตรวจสอบเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากในระบบดับเพลิงด้วยสารเคมีแห้ง การตรวจสอบควรมีความถี่ที่ถูกกำหนดโดยตรงจากมาตรฐาน NFPA 17 เพื่อรักษาความปลอดภัยและประสิทธิภาพของระบบ การตรวจสอบนี้รวมถึงการตรวจสอบแบตเตอรี่ที่ใช้ในระบบ การชั่งน้ำหนักตลับหมึก การตรวจสอบเพื่อยืนยันว่าไม่มีการอุดตันในระบบท่อที่สำคัญ และการตรวจสอบความชัดเจนและความถูกต้องของป้ายข้อมูลและคำเตือน การตรวจสอบเป็นกระบวนการที่ช่วยรักษาความปลอดภัยและประสิทธิภาพของระบบดับเพลิงในระยะยาว

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

เกี่ยวกับเรา

เว็บไซต์บทความ ที่เขียนขึ้นเพื่อเพิ่มความเข้าใจในความปลอดภัยในการทำงาน ด้วยข้อมูลที่เข้าถึงและเข้าใจได้ง่าย คุณจะได้รับข้อมูลใหม่ทุกวันเพื่อความมั่นใจในการทำงานของคุณ

บทความแนะนำ

Copyright @2023 – All Right Reserved. Designed and Developed by arpitaagarwal.net