Home » แนะนำ : ตรวจ ปจ.1 ก่อนใช้งานประจำวันมีอะไรบ้าง

แนะนำ : ตรวจ ปจ.1 ก่อนใช้งานประจำวันมีอะไรบ้าง

by Bonnie Parker
321 views
การตรวจสอบและทดสอบตามกฎหมาย

ปจ.1 หรือ ปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ ปั้นจั่น (Crane) หมายความว่า เครื่องจักรที่ใช้ยกสิ่งของขึ้นลงตามแนวดิ่งและเคลื่อนย้ายสิ่งของเหล่านั้นในลักษณะแขวนลอยไปตามแนวราบซึ่งเรามักเรียกกันติดปากว่าเครน หรือ ปั้นจั่นชนิดเหนือศีรษะ หมายความว่า อุปกรณ์ผ่อนแรงมีลักษณะคล้ายล้อเพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายสิ่งของ โดยร้อยไว้กับเชือก โซ่ หรือลวดสลิง

การตรวจปั้นจั่นก่อนการใช้งานประจำวัน

ปั้นจั่นที่ต้องตรวจตามแบบ ปจ.1

ปจ.1 คือ รายการการตรวจสอบและทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์สำหรับปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นหอสูง และปั้นจั่นขาสูง (ปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่) ปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่หมายความว่าปั้นจั่นที่ประกอบด้วยอุปกรณ์ควบคุมและเครื่องต้นกำลังอยู่ในตัวซึ่งติดตั้งอยู่บนหอสูงขาตั้งหรือบนล้อเลื่อน เช่น

 • ปั้นจั่นแบบเหนือศีรษะ มีลักษณะเป็นสะพานที่เคลื่อนที่ได้ มีการใช้งานอย่างแพร่หลายและเป็นที่นิยมในโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อช่วยในการเคลื่อนย้าย ยก สิ่งของที่มีน้ำหนักมาก และมีขนาดใหญ่
 • ปั้นจั่นแบบขาสูง มีลักษณะคล้ายกับปั้นจั่นแบบเหนือศีรษะ แต่มีตัวสะพานที่วางอยู่บนขาของปั้นจั่น มักจะเห็นในงานก่อสร้าง

การตรวจสอบ ปจ.1 ประจำวันก่อนการใช้งาน

ตรวจ ปจ.1 ก่อนการใช้งานเป็นหน้าที่ของพนักงานผู้ใช้งาน ซึ่งต้องทำการตรวจสอบก่อนการใช้งานเป็นประจำทุกวัน โดยการตรวจสอบมี 2 หัวข้อหลักด้วยกัน ได้แก่ การตรวจสอบก่อน on power ตรวจสอบด้วยสายตา โดยตรวจรายละเอียดดังนี้

 • ตรวจสอบป้ายเตือน ป้ายอันตราย บนแผงสวิตช์
 • ตรวจให้แน่ใจว่าไม่มีเศษวัสดุหรือสิ่งกีดขวางบนรางเครนหรือบนสะพานเครน
 • ตรวจสอบสิ่งกีดขวางบนรางทั้งแนวขวางและแนวยาว
 • สภาพการม้วนสลิงบนกว้าน ต้องไม่ไขว้ไปมา
 • ตรวจสอบอุปกรณ์ช่วยยก เช่น โซ่ สลิง สลิงผ้าใบ ตะขอ มีร่องรอยการแตกชำรุด หรือเสียรูปไปจากปกติหรือไม่
 • การตรวจสอบหลัง on power ตรวจสอบด้วยสายตา
 • ทดสอบสัญญาณเสียงและสัญญาณไฟ
 • ตรวจสอบชุดขอเกี่ยวและแผ่นกันสลิงตก
 • ทดสอบการเคลื่อนที่ทุกทิศทาง กดปุ่มบังคับ ว่าเป็นไปในทิศทางที่กดหรือไม่
 • กดทดสอบปุ่มหยุดฉุกเฉิน ว่าสามารถทำงานได้หรือไม่
 • ทดสอบเบรค
 • ทดสอบการทำงานของชุดอุปกรณ์เสริมความปลอดภัย ลิมิตสวิตช์ ทุกทิศทาง

ในการตรวจสอบก่อนการใช้งานประจำวัน หากพบว่ามีข้อบกพร่อง ชำรุด ต้องรีบแก้ไขทันที เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานของผู้ปฏิบัติงาน และเป็นการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น และนอกจากการตรวจสอบก่อนการใช้งานโดยผู้ใช้งานแล้วในบางสถานประกอบกิจการอาจกำหนดหัวข้อการทวนสอบซ้ำว่าพนักงานผู้ใช้งานทำการตรวจสอบหรือไม่โดยให้หัวหน้างานตรวจสอบการตรวจของพนักงานอีกครั้งเพื่อป้องกันการลืมหรือละเลยของผู้ใช้งานเอง

การตรวจสอบโซ่ปั้นจั่น

การตรวจสอบและทดสอบตามกฎหมาย

นอกจากการตรวจสอบก่อนการใช้งานประจำวันแล้ว ยังต้องมีการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่นตามประเภทและลักษณะของงาน ตามที่กำหนดไว้ใน ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่น ตามที่กำหนดด้วย ซึ่งได้กำหนดไว้ดังนี้

1. ปั้นจั่นที่ใช้ในงานก่อสร้าง

 • ขนาดพิกัดยกอย่างปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตกำหนดไม่เกิน 3 ตัน ต้องทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่นทุกๆ 6 เดือน
 • ขนาดพิกัดยกมากกว่า 3 ตันขึ้นไป ต้องจัดให้มีการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่นทุกๆ 3 เดือน
 • ที่ไม่มีรายละเอียดขนาดพิกัดยกอย่างปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตกำหนดในการทดสอบให้นายจ้างทดสอบโดยใช้ขนาดพิกัดยกตามที่วิศวกรกำหนด

2. ปั้นจั่นที่ใช้งานอื่นๆ

 • ขนาดพิกัดยกอย่างปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตกำหนดตั้งแต่ 1 ตัน แต่ไม่เกิน 3 ตัน ต้องจัดให้มีการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่นปีละ 1 ครั้ง
 • ขนาดพิกัดยกมากกว่า 3 ตัน แต่ไม่เกิน 50 ตัน ต้องจัดให้มีการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่นทุก 6 เดือน
 • ขนาดพิกัดยกมากกว่า 50 ตันขึ้นไป ต้องจัดให้มีการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่นทุก 3 เดือน
 • ที่ไม่มีรายละเอียดขนาดพิกัดยกอย่างปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตกำหนด ในการทดสอบให้ใช้ขนาดพิกัดยกตามที่วิศวกรกำหนด

ปั้นจั่นที่ต้องตรวจตามแบบ

ปั้นจั่นตามที่กล่าวมาที่หยุดใช้งานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป

หรือปั้นจั่นที่มีการซ่อมแซมที่มีผลต่อ ความปลอดภัย ก่อนนำมาใช้งานใหม่ต้องทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่น ซึ่งเมื่อมีการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่นแล้ว จะมีรายงาน ปจ.1 มีรายละเอียดดังนี้

 • ข้อมูลรายการทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์สำหรับปั้นจั่น โดยมีวิศวกรเครื่องกลวิชาชีพที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นผู้รับรอง
 • ภาพถ่ายของวิศวกรขณะทดสอบ
 • สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

ซึ่งรายงานการตรวจสอบและทดสอบดังกล่าวต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานให้พนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบได้

สรุป

ในการใช้งานปั้นจั่นหรือที่เราเรียกว่าเครนจำเป็นต้องตรวจสอบก่อนการใช้งานประจำวันเพื่อตรวจสอบสภาพความพร้อมเบื้องต้นก่อนการใช้งานและหากพบว่ามีความบกพร่องจะได้รีบดำเนินการแก้ไขนอกจากตรวจสอบก่อนการใช้งานประจำวันยังจำเป็นต้องทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่นจามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการเอง

เกี่ยวกับเรา

เว็บไซต์บทความ ที่เขียนขึ้นเพื่อเพิ่มความเข้าใจในความปลอดภัยในการทำงาน ด้วยข้อมูลที่เข้าถึงและเข้าใจได้ง่าย คุณจะได้รับข้อมูลใหม่ทุกวันเพื่อความมั่นใจในการทำงานของคุณ

บทความแนะนำ

Copyright @2023 – All Right Reserved. Designed and Developed by arpitaagarwal.net